کیبیت باتس

استراحت کنید و بگذارید روباتها بجای شما کار کنند.

درباره

کیبیت باتس در اواخر سال 1396 با رونمایی از اولین روباتش، یعنی موریچ پا به عرصه رقابت گذاشت.هدف کیبیت باتس هوشمندی و مدیریت بر مبنای هوش مصنوعی و جایگزین نیروی انسانی هست.با استفاده از روباتهای معروف کیبیت باتس(زیبات،موریچ،افتابوت،کلیجدک و...) به استراحت در کنار خوانوادتون بپردازین.

sabcسبک مدرنسبکسبک مدرنسبک فاخربه سبک مدرنطراحی وبمیزبانی وبتبلیغات انبوهسبک مدرن
چیزی بنویسید و اینتر بزنید